[bus] Rename bus__finalize to bus__module_shutdown