[sanboot] Extend the "keep-san" option to non-iSCSI SAN protocols