start timer at initialization
[people/mcb30/edk2.git] / edk2 / EdkUnixPkg / Dxe / UnixThunk / Chipset / Timer / Timer.h
2007-02-13 tgingoldstart timer at initialization
2007-01-08 klu2fix some minor warning
2007-01-07 bbahnsenChange many windows references to unix.
2007-01-06 tgingoldUnix version of EFI emulator