start timer at initialization
[people/mcb30/edk2.git] / edk2 / EdkUnixPkg / Dxe / UnixThunk / Chipset / Timer / Timer.c
2007-02-13 tgingoldstart timer at initialization
2007-01-07 bbahnsenChange many windows references to unix.
2007-01-06 tgingoldUnix version of EFI emulator