MdeModulePkg/MdeModulePkg.dsc:
[people/mcb30/edk2.git] / edk2 / MdeModulePkg / MdeModulePkg.dsc
index 72d8208..c3c2069 100644 (file)
   UdpIoLib|MdeModulePkg/Library/DxeUdpIoLib/DxeUdpIoLib.inf\r
   DpcLib|MdeModulePkg/Library/DxeDpcLib/DxeDpcLib.inf\r
   PcdLib|MdePkg/Library/BasePcdLibNull/BasePcdLibNull.inf\r
-  GraphicsLib|MdeModulepkg/Library/GraphicsLib/GraphicsLib.inf\r
+  GraphicsLib|MdeModulePkg/Library/GraphicsLib/GraphicsLib.inf\r
   IfrSupportLib|MdePkg/Library/IfrSupportLib/IfrSupportLib.inf\r
   ExtendedIfrSupportLib|MdeModulePkg/Library/ExtendedIfrSupportLib/ExtendedIfrSupportLib.inf\r
   CapsuleLib|MdeModulePkg/Library/DxeCapsuleLibNull/DxeCapsuleLibNull.inf\r
   DxePiLib|MdePkg/Library/DxePiLib/DxePiLib.inf\r
   PlatformBdsLib|MdeModulePkg/Library/PlatformBdsLibNull/PlatformBdsLibNull.inf\r
   GenericBdsLib|MdeModulePkg/Library/GenericBdsLib/GenericBdsLib.inf  \r
-  GraphicsLib|MdeModulepkg/Library/GraphicsLib/GraphicsLib.inf\r
+  GraphicsLib|MdeModulePkg/Library/GraphicsLib/GraphicsLib.inf\r
   DxePiLib|MdePkg/Library/DxePiLib/DxePiLib.inf\r
   PlatformBdsLib|MdeModulePkg/Library/PlatformBdsLibNull/PlatformBdsLibNull.inf\r
   GenericBdsLib|MdeModulePkg/Library/GenericBdsLib/GenericBdsLib.inf  \r
   MdeModulePkg/Library/PeiRecoveryLibNull/PeiRecoveryLibNull.inf\r
 \r
   MdeModulePkg/Library/GenericBdsLib/GenericBdsLib.inf\r
-  MdeModulepkg/Library/GraphicsLib/GraphicsLib.inf\r
+  MdeModulePkg/Library/GraphicsLib/GraphicsLib.inf\r
   MdeModulePkg/Library/ExtendedHiiLib/ExtendedHiiLib.inf\r
   MdeModulePkg/Library/ExtendedIfrSupportLib/ExtendedIfrSupportLib.inf\r
 \r
   MdeModulePkg/Universal/DebugSupportDxe/DebugSupportDxe.inf\r
   MdeModulePkg/Universal/PcatRealTimeClockRuntimeDxe/PcatRealTimeClockRuntimeDxe.inf\r
   MdeModulePkg/Bus/Pci/UndiRuntimeDxe/UndiRuntimeDxe.inf\r
-  MdeModulepkg/Library/GraphicsLib/GraphicsLib.inf\r
+  MdeModulePkg/Library/GraphicsLib/GraphicsLib.inf\r
 \r
 [Components.X64]\r
   MdeModulePkg/Universal/CapsuleRuntimeDxe/CapsuleRuntimeDxe.inf\r