[crypto] Rename aes_algorithm to aes_cbc_algorithm