[crypto] Rename aes_algorithm to aes_cbc_algorithm
[people/lynusvaz/gpxe.git] / VERSION
1 0.9.6+ 2008-11-23